Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

(dále také jen jako „Obchodní podmínky“)

 

Společnost A&T Warehouse s.r.o. (dále také jen jako „Společnost“) se sídlem Antala Staška 2027/77, Krč, 140 00 Praha 4, IČ 045 64 375, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 256128, vydává Obchodní podmínky, které vymezují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Společnost a kupujícího - spotřebitele (zákazníka) v rámci provozování internetového obchodu www.whaat.cz (dále také jen jako „Internetový obchod“) provozovaného Společností. Obchodní podmínky jsou v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy vznikající z uzavíraných obchodů v rámci Internetového obchodu a neupravené Obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále také jen jako „OZ“) , v úplném znění a v případě kupujícího, který je spotřebitelem též zákonem č. 634/1992 Sb., zákonem o ochraně spotřebitele, v úplném znění. Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 5.9.2017 a jsou zveřejněny na webových stránkách internetového obchodu.

Článek 1: Obecná ustanovení

Obchodní podmínky jsou určené pro uskutečňování nákupů v internetovém obchodě a upravují mimo jiné podmínky reklamace vad zboží a podmínky pro uplatnění nároků v rámci záruky.

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o koupi zboží mezi prodávajícím a kupujícím.

Článek 2: Základní pojmy

 • „Prodávající“ – je obchodní společnost A&T Warehouse s.r.o. se sídlem Antala Staška 2027/77, Krč, 140 00 Praha 4, IČ 045 64 375; bankovní spojení: 274274252/0300; telefonní kontakt: +420 220 666 375; e-mail: info@whaat.cz
 • „Internetový obchod“ - internetový obchod www.whaat.cz provozovaný prodávajícím.
 • „Objednávka“ – je úkon kupujícího skrz objednávkový formulář internetového obchodu, kterým kupující navrhuje prodávajícímu uzavření kupní smlouvy k předmětu zboží za danou cenu
 • "Kupující", který je spotřebitelem – je každý člověk, který uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím v rámci internetového obchodu a činí tak mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu jeho povolání.
 • „Kupující“, který není spotřebitel je podnikatel, který uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím v souvislosti s vlastní podnikatelskou činností nebo v souvislosti se samostatným výkonem jeho povolání či za účelem svého podnikání se zbožím.
 • „Zboží“ - jakýkoli produkt zakoupený prostřednictvím internetového obchodu www.whaat.cz, provozovaného společností.
 • „Kupní smlouva“ – uzavřený vztah prodávajícího a kupujícího prostřednictvím internetového obchodu, na základě kterého prodávající dodá kupujícímu zboží a ten za toto zboží zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
 • „Reklamace“ - uplatnění práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží, které je učiněno kupujícím vůči prodávajícímu, ať už osobně, písemně nebo e-mailem, a které obsahuje identifikaci kupujícího a zboží a popis závady.

Článek 3: Pracovní doba prodávajícího:

Expedice: Po – Pá: 8:00 – 16:00 hodin

Obchodní oddělení: 9:00 – 17:00

Sklad příjem: 8:00 – 16:00

Sklad výdej: 8:00 – 16:00

Reklamace: 9:00 – 16:00

Uvedenou prodejní dobu je prodávající oprávněn jednostranně změnit a změnu oznámit na svých webových stránkách v časovém předstihu alespoň 7 kalendářních dnů.

Článek 4: Kupní smlouva

        Veškerá prezentace zboží umístěného na webovém rozhraní internetového obchodu prodávajícího má pouze informativní charakter a prodávajícímu nevzniká povinnost uzavřít s kupujícím kupní smlouvu, jejíž předmětem je toto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se neaplikuje. Vystavení zboží na webovém rozhraní internetového obchodu prodávajícího se považuje za výzvu k podávání nabídek a samotná objednávka zboží kupujícího je pak návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena teprve v momentě, kdy prodávající potvrdí kupujícímu jeho objednávku zboží a to formou e-mailu zaslaného na elektronickou adresu kupujícího, kterou kupující uvedl do objednávky zboží skrz objednávkový formulář internetového obchodu. Na potvrzení je uvedena reference (číslo) objednávky v systému prodávajícího a soupis objednaného zboží s jeho cenami. Od tohoto okamžiku vzniká mezi prodávajícím a kupujícím právní vztah, který je vymezen vzájemnými právy a povinostmi, které jsou určovány kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, jež jsou součástí kupní smlouvy. Takto uzavřenou kupní smlouvu je možné změnit pouze po vzájemné dohodě prodávajícího a kupujícího či v případech uvedených v těchto obchodních podmínkách. Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto obchodních podmínek, a že s nimi bez jakýchkoliv výhrad souhlasí.

            Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od kupní smlouvu v případě, že se zboží, které je předmětem koupě již nevyrábí nebo nedodává či se výrazněji zvýšila jeho cena od dodavatele oproti ceně původní. Pro tento případ je prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího a pokud již kupující poskytl prodávajícímu v rámci kupní smlouvy nějaké finanční plnění, je prodávající povinen neprodleně toto finanční plnění kupujícímu vrátit.

            Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.  

        

Článek 5: Dodání a odběr zboží

5.1. Osobní odběr

V současné době prodávající umožňuje osobní odběr zboží jenom pro zboží, které je uhrazeno předem nebo kartou na adrese K Letišti 688, Klatovy 33901

 

5.2. Dodání zboží prostřednictvím smluvního dopravce

Pro účely dodávky zboží na území České republiky je využíváno služeb České pošty, s.p. či smluvního dopravce, v převážné míře společnost DPD CZ s.r.o. Dodání zboží v závislosti na dostupnosti zboží je cca 2 – 14 pracovních dnů. V případě, že zboží není skladem, může být dodací lhůta delší. Odběr zboží mimo území České republiky je možný jen na základě individuální dohody prodávajícího a kupujícího.

Prodávající dodá zboží způsobem a na adresu určenou kupujícím v objednávce.

Náklady na dodání zboží kupujícímu nese kupující a to ve výši určené v objednávce zboží, příp. uvedené v potvrzení objednávky prodávajícího a zaslané kupujícímu.

 

Článek 6: Úhrada zboží kupujícím – platební podmínky

Kupující hradí zboží buď v hotovosti při převzetí zboží, platbou dobírkou smluvnímu dopravci, odloženou platbou nebo platbou předem na základě zálohové faktury na zvolený bankovní účet prodávajícího a to ve výši uvedené v zálohové faktuře a potvrzení objednávky zaslané prodávajícím kupujícímu. V případě platby předem vyčká prodávající s odesláním zboží kupujícímu do doby, než je příslušná platba připsána na bankovním účtu prodávajícího, s čímž je kupující srozuměn. Při dodání zboží je kupujícímu vystaven daňový doklad - faktura s uvedením minimálně těchto náležitostí:

 • datum vystavení
 • datum splatnosti
 • číslo objednávky kupujícího
 • identifikaci kupujícího jménem a příjmením, fakturační adresy
 • popis zboží a jeho množství
 • jednotkovou kupní cenu jednotlivých komodit, kód DPH, cenu za všechny kusy
 • celkovou kupní cenu zboží bez i s DPH
 • sazbu DPH a její vyjádření v Kč

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Kupující souhlasí s tím, že mu bude EET účtenka zaslána automaticky emailem při vytvoření objednávky.

 

Platba „Twisto“ (Odložená platba) je poskytována společností Twisto payments a.s., IČ: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 na základě Twisto faktury postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností společnosti Twisto payments a.s., a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby „TWISTO“.

V případě, že Kupující využije službu „Twisto“ zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany Twisto payments a.s., je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne doručení zboží.

K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany Kupujícího, akceptací objednávky ze strany Prodávajícího (písemným potvrzením elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží Kupujícím nebo využitím služby „Twisto“.

Kupující souhlasí s tím, že vybráním služby Twisto v nákupním košíku Obchodníka a po následném schválení platby Twistem, akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby „TWISTO“.

Po kliknutí na tlačítko “Dokončit objednávku” probíhá náš proces vyhodnocení, který může trvat až několik vteřin a proto doporučujeme tlačítko zneaktivnit a napsat do něj “Probíhá vyhodnocení objednávky” nebo zobrazit dialog s textem “Probíhá ověřování objednávky platební bránou Twisto, chvilku strpení”.

 

Článek 7: Odstoupení od smlouvy kupujícím

Kupní smlouva uzavíraná v rámci internetového obchodu je svoji povahou smlouvou uzavíranou distančním způsobem. Na základě této skutečnosti má kupující – spotřebitel dle ustanovení § 1829 a násl. OZ právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží (pro případ, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží).

            Odstoupit může kupující – spotřebitel prostřednictvím zaslání písemného sdělení prodávajícímu, odeslaného ve lhůtě 14 dnů, ve kterém kupující – spotřebitel uvede, že odstupuje od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky, příp. dalších informací vztahujících se ke kupní smlouvě jako např. datum objednávky, datum dodání zboží a čísla bankovního účtu kupujícího pro vrácení kupní ceny.

            Odstoupit může kupující rovněž prostřednictvím vzorového formuláře zhotoveného prodávajícím, který je přílohou těchto obchodních podmínek. Pro tento případ potvrdí prodávající kupujícímu – spotřebiteli jeho přijetí bez zbytečného odkladu v textové podobě.

            Odstoupení od kupní smlouvu může kupující – spotřebitel adresovat na sídlo prodávajícího, či tak může učinit elektronicky na adresu prodávajícího reklamace@whaat.cz.

            Jestliže kupující řádně odstoupí od kupní smlouvy, tedy za splnění shora uvedených podmínek, je prodávající povinen vrátit kupujícímu – spotřebiteli veškeré peněžní prostředky, které v souvislosti s kupní smlouvou od kupujícího – spotřebitele přijal, vyjma peněžní částky, která převyšuje náklady na nejlevnější způsob dodání zboží prodávajícím kupujícímu, a to bez zbytečného odkladu, nejdéle do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy a stejným způsobem.

            V případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím – spotřebitelem, je tento povinen nést náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

            V případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím – spotřebitelem, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní plnění kupujícímu – spotřebiteli dříve, než mu kupující – spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

            Kupující – spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud je např. vrácené zboží poškozeno, může prodávající uplatnit na kupujícím – spotřebiteli právo na náhradu škody a tento svůj nárok jednostranně započíst proti nároku na vrácení kupní ceny zboží. Stejně tak může prodávající na nárok kupujícího – spotřebitele na vrácení kupní ceny započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

            Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dar, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového daru účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vráti i poskytnutý dar.

            Kupující - spotřebitel nemůže v souladu s ustanovením § 1837 OZ odstoupit od smlouvy:

-           o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

-           o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení

od smlouvy,

-           o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů

a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

-           o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

-           o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

-           o opravě nebo údržbě provedené v místě určené spotřebitelem na jeho žádost;

to však platí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

-           o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

-           o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

-           o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

-           o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

-           uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

-           o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán

s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro dostoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

Článek 8: Práva z vadného plnění a Reklamace vadného zboží

Úprava práv a povinností prodávajícího a kupujícího z vadného plnění je stanovena zejména v ustanoveních §§ 1914 až 1925, §§ 2099 až 2117 a §§ 2164 až 2174 OZ a v případě kupujícího – spotřebitele též příslušnými ustanoveními zákona o ochraně spotřebitele.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží nemá při převzetí vady, zejména že zboží:

-           má vlastnosti, které byly v kupní smlouvě ujednány či v případě absence takového ujednání vlastnosti, které prodávající nebo výrobce deklaroval či je kupující očekával s ohledem na povahu zboží či na základě reklamy či jiné formy propagace zboží.

-           se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží o daném druhu obvykle používá

-           odpovídá jakostí nebo provedením sjednanému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle sjednaného vzorku nebo předlohy

-           je v odpovídajícím množství, míře a hmotnosti a

-           vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Absentuje-li u zboží některá ze shora uvedených vlastností, je zboží vadné a kupující může požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká jen součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu této součásti; není-li toto možné, je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady zboží. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti zboží má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vad (3x pro stejnou závadu a 4x pro rozlišné závady) po opravě nebo pro větší počet vad. Pro tento případ má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součásti nebo opravu zboží, může se domáhat přiměřené slevy z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást zboží, zboží opravit, stejně i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu způsobilo značné obtíže.

 

Práva z odpovědnosti za vady zboží nemá kupující v těch případech, kdy vada zboží vznikla:

-           jak níže uvedeno v případě poškození zboží nebo jeho součásti v důsledku neseznámení se s řádným návodem k použití nebo obsluze zboží,

-           mechanickým poškozením,

-           nedovolenými zásahy do zboží, živelnou událostí, odstraněním krycích plomb nebo štítků, kdy je zboží takovou plombou nebo štítkem opatřeno,

-           elektrickým přepětím,

-           užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,

-           v nevhodném prostředí – vnějších podmínek, ve kterých je zboží používání (např. nevhodná teplota, vysoká prašnost, vysoká vlhkost,…) a toto je v rozporu s doporučeními prodejce nebo výrobce zboží,

-           neodbornou instalací,                    

 

Stejně tak nemá kupující práva z vad zboží, pokud vada spočívá v běžném opotřebení zboží při jeho obvyklém způsobu užívání; dále u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána; u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží při převzetí kupujícím.

Absence možnosti kupujícího uplatnit práva z vad je také u darů, které prodávající poskytne kupujícímu zdarma v souvislosti s uzavřenou kupní smlouvou na jiné zboží.

 

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vada zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se zato, že zboží bylo vadné již při převzetí. Vyplývá-li to však z obsahu záručního listu, obalu či reklamy zboží, může být doba pro uplatnění práva z vad zboží delší než 24 měsíců.

Prodávající odpovídá za vady zboží, které mají svoji povahu ve zboží samotném. Prodávající však neodpovídá za případné vady zboží, které vznikly v důsledku nesprávné manipulace se zbožím ze strany kupujícího např. v důsledku neseznámení se s návodem k použití či obsluze zboží.

Kupující uplatní právo z vadného zboží – reklamací u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že zboží má vady. Je-li však v záručním listě ke zboží uveden jiný podnikatel určený k opravě než prodávající, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, může uplatnit kupující právo na opravu i u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Reklamace bude ze strany prodávajícího vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se prodávající nedohodne s kupujícím jinak. Po marném uplynutí této lhůty, aniž by byla reklamace ze strany prodávajícího vyřízena, má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Reklamaci může kupující uplatnit elektronickou formou na adrese reklamace@whaat.cz. Prodávající vydá následně kupujícímu písemné potvrzení, které zašle kupujícímu na jím zvolený e-mail o tom, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Po vyřízení reklamace zašle prodávající kupujícímu vyrozumění, kde jej informuje o provedení opravy a době jejího trvání. V případě prodávajícím neuznané reklamace tento kupujícímu zašle písemné odůvodnění takového neuznání.

 

Kupující je povinen reklamované zboží dodat prodávajícímu pro účely posouzení reklamace zboží kompletní včetně přiložení kopie prodejního dokladu – faktury, popisu závady, poskytnutí úplných kontaktních údajů.

 

Prodávající neodpovídá za data kupujícího uložená na nosičích informací, pokud tyto nosiče jsou předmětem reklamace a tedy posouzení, zda se na nich vyskytují vady a za případnou ztrátu těchto informací.

 

Kupující má právo na úhradu nezbytných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

 

Článek 9: Poškození nebo ztráta zboží při přepravě, nekompletní zásilka

Příjemce zboží (kupující) je povinen zkontrolovat zásilku se zbožím podle přepravního (dodacího) listu, správnost uvedených údajů a množství, neporušenost originálního obalu nebo originální polepovací pásky odesílatele (prodávajícího), znatelné poškození obalu zásilky, poznatelné částečné ztrátě, to vše před podpisem o převzetí. V případě výskytu těchto závad je příjemce (kupující) povinen uvést nesrovnalosti na přepravní list dopravce nebo ihned s dopravcem sepsat Zápis o škodě. Další manipulace s poškozenou zásilkou musí být provedena v souladu s pokyny odesílatele (prodávajícího).

Není-li poškození nebo částečná ztráta zásilky zjevná při jejím předání, je příjemce (kupující) zásilky povinen oznámit odesílateli (prodávajícímu) a dopravci vznik škody bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne doručení zásilky. Následující pracovní den po oznámení vzniku škody sepíše zástupce dopravce s příjemcem (kupujícím) Zápis o škodě.

Zároveň je příjemce (kupující) povinen uplatňovat reklamaci na www.whaat.cz v sekci reklamace „Dokumenty / RMA – Vytvoření nové reklamace“ a jako důvod uvést „Chybně zaslané zboží“ nebo „Poškozeno při přepravě“, a to v termínu do 3 pracovních dnů od doručení zásilky.

 

Článek 10: Ochrana osobních údajů

Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího. Prodávající může osobní údaje kupujících předávat za účelem rozesílání obchodních sdělení, řádné přepravy zboží, poskytování spotřebitelského úvěru a obdobného účelu třetím osobám jako jsou poskytovatelé služeb rozesílky obchodních sdělení, služeb zákaznické podpory, dopravcům a pojišťovnám. Prodávající je oprávněn tyto údaje zpracovávat a shromažďovat až do doby vyjádření písemného nesouhlasu kupujícího s tímto nakládáním.

            Informace a data o kupujících jsou uchovávány v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, zák. č. 101/2000 Sb., v úplném znění.

            Veškeré informace a data o kupujících jsou zabezpečeny proti jejich zneužití.

            Kupující má právo k přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, má právo na jejich blokaci a dalších zákonných práv k těmto osobním údajům kupujícího.

 

Článek 11: Závěrečná ujednání

            Tyto obchodní podmínky platí ve znění na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření jednotlivé kupní smlouvy.

            Veškerý ústní nebo písemný styk mezi prodávajícím a kupujícím je veden v českém jazyce, není-li mezi kupujícím a prodávajícím ujednáno jinak.

           

 

 

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

WHAAT.CZ    © 2017 Copyright WHAAT.CZ

Tvorba eshopu: Web Revolution Web Revolution s.r.o.